Franciscus-ziekenhuis in Roosendaal

Het Franciscus-ziekenhuis in Roosendaal startte 9 jaar geleden met het aanbieden van psychosociale opvang na de IC. Dat deden ze n.a.v. een onderzoek naar de verwerkingsproblemen waar menig IC-patiënt mee geconfronteerd wordt.
Gevraagd naar de meerwaarde van deze nazorg zegt Linsey: “Voor veel ex-IC-patiënten is het lastig dat fictie en werkelijkheid door elkaar heen lopen of ze hebben last van het zwarte gat in hun geheugen, of van post traumatische stress. En de naasten hebben vaak moeite met de situatie om te gaan. Met deze nazorg kun je verdere verwerkingsproblemen echt vóór blijven omdat je er vroeg op in speelt. Hieronder vertellen de nazorgverpleegkundigen over hun werkwijze en hun motivatie.

De nazorgverpleegkundige

Sinds mei 2012 is er een nieuwe samenstelling in het project nazorg vanuit de Intensive Care, daarom willen wij ons aan jullie voorstellen.

Ik ben Linsey Schoonen en ik ben sinds 1 januari 2000 werkzaam op de afdeling Intensive Care en Hartbewaking. Naast mijn functie van reanimatie-instructeur ben ik al sinds de start van dit project in 2004, nazorgverpleegkundige. Een functie die ik nog steeds met veel plezier, enthousiasme en voldoening uitvoer.

Ik ben Jessica Huybregts en sinds 2001 ben ik werkzaam op de afdeling Intensive Care en Hartbewaking. Als nazorgverpleegkundige kan ik mijn werkgebied uitbreiden buiten de deuren van de Intensive Care en de patiënten met hun naasten verder vervolgen zodat daar waar nodig begeleiding en ondersteuning geboden kan worden.

Tot slot stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Hedda van der Burght. Sinds 2009 ben ik werkzaam in het Franciscus ziekenhuis op de afdeling Intensive Care en de Hartbewaking. Hiervoor ben ik jaren werkzaam geweest in het Erasmus MC te Rotterdam op onder andere de afdeling Hematologie en Intensive Care. Met veel enthousiasme ga ik het nazorgproject tegemoet. In mijn functie hoop ik patiënten en hun naasten, de nazorg te geven, waardoor ze een spannende periode uit hun leven (deels) kunnen afsluiten.

Samen verzorgen wij het nazorgtraject voor de IC patiënten.

De start van het nazorgproject

Op de Intensive Care is in 2004 een project opgestart om de patiënten extra begeleiding na een IC opname te bieden.
Het gaat hier om extra begeleiding voor de volgende patiëntengroepen welke automatisch in aanmerking komen voor nazorg.

  • Patiënt die 3 of meer dagen op de IC aan de beademing en/of de nierdialyse hebben gelegen.
  • Een kraamvrouw die op de IC komt, ongeacht de verblijfsduur op de IC.
  • Tevens is nazorg op aanvraag mogelijk bij patiënten die niet aan bovenstaande criteria voldoen, maar wel behoefte hebben aan nazorg. In dat geval kan de verpleegkundige een mail sturen naar de nazorgverpleegkundigen.

Waarom een nazorgproject

Op de afdeling Intensive Care van het Franciscus Ziekenhuis worden mensen opgenomen met acute en (potentieel) levensbedreigende aandoeningen.
Opgenomen worden op een afdeling IC is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt. Factoren als het hebben van pijn, niet kunnen slapen, de controle over je eigen lichaam verliezen, aan de beademing en/of nierdialyse liggen, geen invloed kunnen uitoefenen op de ingestelde therapie kunnen voor de patiënt in meer of mindere mate verwerkingsproblemen geven.

Doelstelling

Het doel van dit project is als volgt geformuleerd:
“In het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal is voor IC patiënten een nazorgtraject geregeld welke multidisciplinair inspeelt op de psychosociale begeleiding van de IC patiënt ter voorkoming, herkenning en behandeling van verwerkingsproblemen na een IC opname. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de nazorgverpleegkundigen van de afdeling IC”.

Hoe gaan wij te werk?

Wanneer een patiënt op de IC afdeling langer dan drie dagen aan de beademing en/of aan de nierdialyse ligt komt deze automatisch in aanmerking voor het nazorgtraject. Ook kraamvrouwen, ongeacht de verblijfsduur op de IC, worden automatisch opgenomen in het nazorgtraject.
De verpleegkundigen van de IC adviseren de familie om een dagboek bij te houden over de dagelijkse gebeurtenissen rondom de patiënt. Dit dagboek kan evt. aangevuld worden met foto’s. Zo kan er later, wanneer de patiënt dit wenst, een deel van het “zwarte gat” in het geheugen ingevuld worden. Gedurende de opname krijgen patiënt en familie uitleg over het nazorgtraject.
Wanneer de patiënt van de IC wordt ontslagen zal de nazorgverpleegkundige de patiënt op de verpleegafdeling gaan bezoeken. Tijdens het bezoek aan de patiënt wordt geïnventariseerd hoe het gaat met de patiënt en of er behoefte is aan verduidelijking m.b.t. de opname op de IC afdeling. Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek zullen er, indien nodig, meerdere gesprekken plaatsvinden op de afdeling waar de patiënt opgenomen is na de IC opname. Als blijkt uit de gesprekken dat de behoefte bestaat om een andere discipline in te schakelen zoals geestelijk verzorger, psychiatrisch verpleegkundige (CPV) of maatschappelijk werker dan wordt dit door de nazorgverpleegkundige in gang gezet. Ook kan er na overleg met de hoofdbehandelaar een doorverwijzing plaatsvinden naar de psycholoog of eventuele andere instanties.

De rol en verwachtingen van de afdelingsverpleegkundigen

De afdelingsverpleegkundigen zijn op de hoogte van het nazorgtraject wat geboden wordt door afdeling IC. De afdelingsverpleegkundige kan altijd contact opnemen met de nazorgverpleegkundige, bij voorkeur via de mail. De afdelingsverpleegkundige geeft medewerking in het hele traject. Relevante informatie wordt uitgewisseld tussen de afdelingsverpleegkundige en de nazorgverpleegkundige.
Daarnaast kan de afdelingsverpleegkundige de nazorgverpleegkundige inschakelen bij patiënten die niet in het nazorgtraject zitten maar wel problemen hebben met de verwerking van de IC of CC periode in het Franciscus ziekenhuis of een ander ziekenhuis.

Wij hopen met dit project de patiënt extra begeleiding te kunnen bieden waardoor de verwerking van de opname op de afdeling IC zo zorgvuldig mogelijk afgesloten kan worden.

Meer weten over de werkwijze bij het Franciscus Ziekenhuis? Klik hier voor een PDF document hierover.


One thought on “Franciscus-ziekenhuis in Roosendaal

  1. Diede Munnik
    Allereerst zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Diede Munnik, ik ben 24 jaar en woon in Tilburg. Ik ben vierdejaars logopedie student in Eindhoven. Momenteel sta ik in de startblokken voor mijn afstudeerproject. Dit project luidt als volgt: “communICatie”. Mijn doelstelling met dit afstudeeronderzoek is om goed in kaart te brengen waar de behoeften liggen van familie van (ex)-patiënten omtrent de communicatie met de patiënt. Het gaat hierbij niet om de communicatie tussen personeel en familie/patiënt bijvoorbeeld, maar puur een boodschap duidelijk kunnen maken op wat voor manier dan ook tussen familie en patiënt tijdens de opname. Vragen die gesteld zullen worden zijn: “Waar liep of loopt u tegenaan omtrent de communicatie tijdens de opname?” of “Waar ziet u nog kansen of verbeteringen betreffende communicatie?”. Uiteindelijk zal ik aanbevelingen doen ter verbetering van de communicatie tussen familie en patiënt. Mijn vraag; Ik zoek een ingang om in contact te komen met familieleden van (ex) patiënten of ex patiënten zelf. Ik zal uiteindelijk een vragenlijst afnemen om uiteindelijk tot een conclusie te komen. Na het lezen van een aantal verhalen op deze site merk ik dat er ook daadwerkelijk vraag is naar een onderzoek als deze. Daarnaast realiseer ik mij uiteraard dat dit niet eenvoudig is gezien een opname op een IC een ingrijpende gebeurtenis is. Misschien juist daarom een goede reden om een steentje bij te dragen aan dit onderzoek. Bent u of kent u iemand die mij graag kan en wil helpen, dan hoor ik dat heel graag van u. Met vriendelijke groet, Diede Munnik (Vierdejaars logopediestudent, Paramedische Hogeschool Eindhoven)
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*